!! SHOP NU MET 30% KORTING !!

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van webshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door webshop.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van webshop.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij webshop.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met webshop.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Webshop.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Webshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Refund / chargeback

Voor tweedehands goederen die niet binnen 14 dagen (na levering aan koper of annulering door de koper) worden geretourneerd aan verkoper, geldt géén recht op refund en/of chargeback van de betaling. De staat van de goederen is zoals deze in de showroom worden getoond en middels foto's getoond in de webshop. Dat betekent met eventuele zichtbare (kleine) beschadigingen. Eventuele zichtbare (kleine) beschadigingen, volgend uit de aard van gebruik, zijn inbegrepen in de tweedehands aanbieding en een refund en/of chargeback die zich beroepen op deze beschadigingen die vanwege de tweedehands staat als gebruikelijk mogen worden geacht zullen niet worden geaccepteerd. Een en ander ter beoordeling aan de winkelier of webshop.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van webshop.nl op deze pagina.